Verstappen van Amelsvoort
Engineering
Welkom
Tekenkamer
Prefab

Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de Algemene voorwaarden van Verstappen van Amelsvoort bv. Desgewenst kunt u deze hier downloaden.
ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN VAN VERSTAPPEN-VAN AMELSVOORT B.V.

 

 

ARTIKEL 1.      TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN


1.1

Deze algemene inkoopvoorwaarden alsmede de hierna volgende onderaannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en daarmee verband houdende rechtshandelingen met betrekking tot de inkoop van zaken en diensten waarbij Verstappen-Van Amelsvoort B.V. (ingeschreven bij de KvK onder nummer 16075274) dan wel een of meer van de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna te noemen "VvA") optreedt als de partij die zaken inkoopt of diensten/werkzaamheden (al dan niet in onderaanneming) opdraagt aan de wederpartij van VvA (hierna te noemen "LEVERANCIER").


1.2

LEVERANCIER is de natuurlijke of rechtspersoon die aan VvA zaken en/of diensten levert of voor VvA werkzaamheden (al dan niet in onderaanneming) verricht dan wel degene met wie VvA overweegt om een overeenkomst ter zake daarvan aan te gaan.


1.3

Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van LEVERANCIER zijn niet van toepassing en worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen. Waar nodig treden deze algemene voorwaarden daarvoor in de plaats. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen en geldt slechts voor de desbetreffende overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en bepalingen in de overeenkomst prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.


1.4

Bij gemengde overeenkomsten leidt toepasselijkverklaring van diverse soorten algemene voorwaarden ertoe dat op elk onderdeel van de overeenkomst de algemene voorwaarden van toepassing zijn die voor dat soort overeenkomsten van toepassing zijn verklaard.


1.5

Hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen schriftelijk is bepaald in de afzonderlijke overeenkomst(en) tussen VvA en LEVERANCIER treedt nadrukkelijk in plaats van alle voorafgaande mondelinge en schriftelijke afspraken.

 

ARTIKEL 2.      TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


2.1

Op een aanvraag van VvA volgt een onherroepelijke aanbieding van LEVERANCIER.


2.2

LEVERANCIER doet zijn aanbieding minimaal gestand gedurende een termijn van 3 maanden .


2.3

Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat VvA de aanbieding van LEVERANCIER schriftelijk aanvaardt.


2.4

Wanneer VvA en LEVERANCIER een raamovereenkomst hebben gesloten of als er vaste (jaar)condities zijn overeengekomen, komt een overeenkomst tot levering van zaken en/of uitvoering van diensten en/of werkzaamheden tot stand telkens op het moment dat VvA een bestelling of opdracht plaatst en voor zover de prijsstelling hiervan is opgenomen in de betreffende Raamovereenkomst of vaste (jaar)condities).


2.5

Indien en voor zover de procedure als bedoeld in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel plaatsvindt door middel van EDI (Electronic Data Interchange), worden EDI-berichten gelijkgesteld aan schriftelijke stukken.


2.6

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door VvA ter beschikking gestelde of goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, keuringsvoorschriften en dergelijke maken deze deel uit van de overeenkomst.


2.7

Indien bij een aanvraag of opdracht de in het vorige lid genoemde stukken niet zijn toegezonden, doet VvA dat alsnog. LEVERANCIER kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met de in het vorige lid omschreven documenten. LEVERANCIER is aansprakelijk voor alle schade indien de aan hem verstrekte gegevens onjuistheden of onduidelijkheden bevatten en hij deze aanstonds of bij een behoorlijke interpretatie had behoren te ontdekken en VvA hier niet onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld.


2.8

Op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn mede van toepassing alle tot de overeenkomst tussen VvA en haar opdrachtgever behorende (technische) bepalingen.


ARTIKEL 3.       PRIJZEN


De overeengekomen prijzen en tarieven luiden in euro's, exclusief BTW, zijn vast en niet verrekenbaar en zijn gebaseerd op de in artikel 4 omschreven leveringsconditie, tenzij nadrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

 

ARTIKEL 4.       LEVERING


4.1

LEVERANCIER is verantwoordelijk en draagt het risico voor het leveren van de zaken aan het overeengekomen (verzend)adres. Het voor de levering overeengekomen tijdstip dan wel de voor levering overeengekomen termijn dient aangemerkt te worden als fatale termijn. De levering is voltooid op het moment dat de zaken door of namens VvA in ontvangst zijn genomen alsmede voor akkoord is getekend door een daarvoor door VvA aangewezen persoon.


4.2

Indien VvA LEVERANCIER verzoekt de levering uit te stellen, zal LEVERANCIER de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor VvA opslaan, beveiligen en verzekeren. Indien deze opslag voor LEVERANCIER extra kosten met zich meebrengt, overleggen partijen vooraf over hieraan verbonden kosten.


4.3

Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende hulpmiddelen als bedoeld in artikel 8 en alle bijbehorende documentatie zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten, servicemanuals, instructieboeken en handleidingen.


4.4

LEVERANCIER is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VvA niet bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen.


4.5

LEVERANCIER doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


ARTIKEL 5.        VERPAKKING EN VERZENDING


5.1

LEVERANCIER zal de zaken voor zijn rekening met inachtneming van de bij of krachtens wet gestelde eisen en op een voor de zaken geëigende manier verpakken. De zending dient te zijn voorzien van een paklijst.


5.2

Door VvA aan de verpakking en/of verzending gestelde bijzondere eisen zullen, mits tijdig schriftelijk aan LEVERANCIER kenbaar gemaakt, door deze strikt worden nageleefd.


5.3

LEVERANCIER dient verpakkingsmateriaal op eerste verzoek van VvA terug te nemen. Retourzending van (leen)emballage geschiedt voor rekening en risico van LEVERANCIER.

 

ARTIKEL 6.       KWALITEIT, GARANTIE


6.1

LEVERANCIER garandeert gedurende de in de overeenkomst bepaalde garantieperio­de, bij gebreke waarvan een periode van vijf jaar geldt, dat de geleverde zaken en het uitgevoerde werk beantwoorden aan de overeenkomst. Zij dienen daartoe:

 1. a) te beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd dan wel te beschikken over de eigenschappen die VvA in redelijkheid mag verwachten;
 2. b) vrij te zijn van gebreken en rechten van derden;
 3. c) geschikt te zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
 4. d) te voldoen aan de bij of krachtens wet gestelde eisen, onder andere op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu;
 5. e) voorzien dan wel vergezeld te zijn van gegevens die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik (waaronder onderhoud) en die duidelijk en in de Nederlandse taal op de zaken zijn aangebracht of, indien dat niet mogelijk is, op de bijbehorende instructie;
 6. f) voorzien te zijn van een aanduiding van de fabrikant of van degene die de zaken, al dan niet in Nederland, op de markt brengt.

6.2

LEVERANCIER garandeert dat alle zaken voldoen aan alle relevante Europese richtlijnen en Nederlandse (NEN-)normen. Zaken die vallen onder de CE-markeringsrichtlijnen moeten voorzien zijn van een CE-markering. De bijbehorende verklaring van overeenstemming, inclusief alle vereiste documenten, wordt verstrekt aan de daarvoor aangewezen projectleider van VvA.


6.3

Indien de zaken - ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen - niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel zal LEVERANCIER de zaken voor zijn rekening en naar keuze en op eerste verzoek van VvA herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen. Alle in verband hiermee te maken kosten (inclusief die van de- en hermontage en transport) komen voor rekening van LEVERANCIER.


6.4

In spoedeisende gevallen en indien na overleg met LEVERANCIER redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze zal tekortschieten in de nakoming van zijn garantieverplichting zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft VvA het recht herstel of vervanging voor rekening van LEVERANCIER zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren. Dit ontslaat LEVERANCIER niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en doet geen afbreuk aan de rechten van VvA.


6.5

Zodra LEVERANCIER weet of behoort te weten dat hij zal tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, is hij verplicht hiervan onmiddellijk schriftelijk onder opgave van redenen mededeling te doen aan VvA. Onverminderd het recht van VvA overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, overleggen partijen of, en zo ja, op welke wijze, de levering/uitvoering alsnog naar genoegen van VvA kan plaatsvinden.


6.6

De garantieperiode als bedoeld in dit artikel zal aanvangen op het moment van acceptatie van de geleverde zaken en de uitgevoerde werkzaamheden, met dien verstande dat na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode de garantie voor het desbetreffende gedeelte opnieuw ingaat voor de volledige garantietermijn.

 

ARTIKEL 7.       EIGENDOM


7.1

De eigendom van de zaken gaat over van LEVERANCIER op VvA op het moment van levering. LEVERANCIER garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom wordt overgedragen.


7.2

VvA is te allen tijde bevoegd te verlangen dat de eigendomsoverdracht van de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip dan bepaald in lid 1 van dit artikel zal plaatsvinden.


7.3

Bij toepassing van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zal LEVERANCIER de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen gaan houden voor VvA, deze merken als herkenbaar eigendom van VvA en VvA vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.


7.4

In geval de zaken tijdens of na de levering door VvA worden afgekeurd, worden het risico en de eigendom geacht nooit te zijn overgegaan op VvA.


7.5

LEVERANCIER doet hierbij afstand van alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van het retentierecht of het recht van reclame toekomen.

 

ARTIKEL 8.       HULPMIDDELEN


8.1

Door VvA ter beschikking gestelde dan wel door LEVERANCIER in het kader van de overeenkomst aangeschafte of vervaardigde tekeningen, berekeningen, model­len, mallen, gereedschappen, componenten, specificaties en overige hulpmiddelen blij­ven eigendom van VvA dan wel worden eigendom van VvA op het moment van aanschaf of vervaardiging.


8.2

LEVERANCIER is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van VvA en deze in goede staat te houden.


8.3

De hulpmiddelen zullen aan VvA worden geretourneerd op haar eerste verzoek dan wel tegelijkertijd met de (laatste) levering van de zaken waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.


8.4

Hulpmiddelen die door LEVERANCIER bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt worden op eerste verzoek van VvA ter goedkeuring aan VvA voorgelegd.


8.5

LEVERANCIER zal de hulpmiddelen niet (laten) aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan VvA.


8.6

Indien VvA zaken ter beschikking stelt aan LEVERANCIER ter verwerking, vereniging of vermenging met zaken die geen eigendom van VvA zijn, dan wordt VvA eigenaar van de aldus ontstane zaken op het moment van verwerking, vereniging of vermenging.


8.7

Indien LEVERANCIER in gebreke blijft om aan de verplichtingen op grond van dit artikel te voldoen, kan VvA de betaling opschorten totdat aan de verplichting is voldaan, tenzij de mogelijkheid tot opschorting niet in redelijke verhouding staat tot het in gebreke blijven van LEVERANCIER.

 

ARTIKEL 9.    FACTURERING, BETALING, VERREKENING


9.1

Facturen dienen ten minste te vermelden de datum en het nummer van de order of overeenkomst, het afleveradres, de leverdatum, de nettoprijs en het BTW-nummer van LEVERANCIER. In geval van (onder)aanneming dienen bij de facturen daarnaast mandagstaten, een verklaring inzake betalingsgedrag van maximaal drie maanden oud en goedkeuring van de projectleider van VvA aangeleverd te worden.


9.2

Betaling vindt plaats uiterlijk 60 dagen na levering en/of uitvoering en ontvangst van alle bij de levering behorende documenten waaronder de factuur (met bijlagen), mits goedkeuring van de leve­ring en/of uitvoering heeft plaatsgevonden.


9.3

De factuur mag nimmer een boete of verhoging vanwege kredietbeperking bevatten.


9.4

Betaling op een bankrekening die niet op naam van LEVERANCIER is gesteld kan nimmer worden verlangd. Vorderingen van LEVERANCIER op VvA zijn zonder schriftelijke toestemming van VvA niet overdraagbaar of te verpanden. Deze bepaling heeft goederenrechtelijk effect.


9.5

VvA kan van LEVERANCIER zekerheidstelling verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van LEVERANCIER. Indien niet anders overeengekomen bedraagt de zekerheidstelling 5% van de aanneemsom. De zekerheid moet worden verstrekt door middel van vooruitbetaling of in de vorm van een bankgarantie van een gerenommeerde bankinstelling of verzekeringsmaatschappij die in Nederland zijn hoofdvestiging heeft. VvA dient vooraf met de tekst van de bankgarantie te hebben ingestemd.


9.6

VvA is te allen tijde bevoegd vorderingen van LEVERANCIER op VvA te verrekenen met vorderingen die VvA, uit welke hoofde ook, heeft op LEVERAN­CIER of op maatschappijen die behoren tot hetzelfde concern als LEVERANCIER. LEVERANCIER stemt uitdrukkelijk in met voornoemde mogelijkheid tot verrekening.


9.7

LEVERANCIER komt een dergelijke mogelijkheid tot verrekening uitdrukkelijk niet toe. LEVERANCIER doet afstand van het recht om een schuld aan VvA te verrekenen met een vordering op VvA.

 

ARTIKEL 10.      WIJZIGINGEN


10.1

VvA is bevoegd de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren zaken te wij­zigen en modificaties aan te brengen in uit te voeren werkzaamheden, tekeningen, specificaties en dergelijke.


10.2

Indien een zodanige wijziging naar het oordeel van LEVERANCIER gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs, levertijd en/of kwaliteit zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, VvA hieromtrent zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs, levertijd en/of kwaliteit naar het oordeel van VvA onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging heeft VvA het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan LEVERANCIER, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft geen der partijen recht op vergoeding van enige schade.10.3

LEVERANCIER is uitsluitend bevoegd wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst aan te brengen dan wel door te voeren na voorafgaande schriftelijke toestemming van VvA.

 

ARTIKEL 11.      GEHEIMHOUDING


11.1

LEVERANCIER is verplicht tot absolute geheimhouding van alle hem uit hoofde van de overeenkomst ter kennis gekomen of gebrachte informatie met betrekking tot het bedrijf van VvA en haar opdrachtgevers.


11.2

Het is LEVERANCIER verboden documenten of afschriften of kopieën daarvan die hij voor VvA onder zich heeft langer onder zich te houden dan voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. In ieder geval is LEVERANCIER verplicht om dergelijke documenten en/of afschriften of kopieën daarvan direct na de uitvoering van de overeenkomst aan VvA te retourneren zonder daarvan een afschrift of kopie achter te houden.


11.3

Het is LEVERANCIER verboden om vanaf het moment van aanvraag van VvA als bedoeld in artikel 2.1 en voor zolang deze overeenkomst voortduurt rechtstreeks in contact te treden met een opdrachtgever van VvA of deze aanbiedingen te doen.


11.4

LEVERANCIER is verplicht dezelfde verplichtingen als bedoeld in dit artikel op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.


11.5

LEVERANCIER mag, voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeenge­komen, door VvA ter beschikking gestelde informatie slechts gebruiken in het kader van en ten behoeve van de overeenkomst met VvA. De ter beschikking gestelde informatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VvA niet beschikbaar worden gesteld aan derden of anderszins gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor VvA deze informatie aan LEVERANCIER heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 12.      INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM


LEVERANCIER garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem geleverde zaken of van de door hem ten behoeve van VvA gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooi-, merk-, model- of auteursrechten of enige andere rechten van derden. LEVERANCIER vrijwaart VvA voor aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten.

 

ARTIKEL 13.      OVERDRACHT


13.1

LEVERANCIER zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder vooraf­gaande schriftelijke toestemming van VvA.


13.2

In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met LEVERANCIER redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is VvA bevoegd te verlangen dat LEVERANCIER uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening en risico geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt. Eén en ander ontslaat LEVERANCIER niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.


13.3

Indien met toestemming van VvA één of meer derden worden ingeschakeld, dan draagt LEVERANCIER er zorg voor dat alle bepalingen uit de overeenkomst(en) alsmede uit deze algemene voorwaarden volledig ten gunste van VvA aan de betreffende derde(n) worden opgelegd.

 

ARTIKEL 14.      AANSPRAKELIJKHEID


14.1

Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van LEVERANCIER geeft VvA het recht om LEVERANCIER te verplichten tot gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van de tekortkoming en/of de gevolgen daarvan voor rekening en risico van LEVERANCIER te herstellen.


14.2

LEVERANCIER is aansprakelijk voor alle schade die door VvA en/of derden wordt geleden als gevolg van een tekortkoming in de levering van zaken, in de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden en/of als gevolg van het handelen of nalaten van LEVERANCIER dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.


14.3

LEVERANCIER vrijwaart VvA tegen alle aanspraken van derden in verband met de overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die VvA in dat verband lijdt of maakt.


14.4

LEVERANCIER zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en geeft VvA desgewenst inzage in de polis. Deze verzekeringsplicht strekt zich tevens uit tot hulpmiddelen die op enigerlei wijze bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn betrokken.


14.5

VvA is niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan de zijde van LEVERANCIER, zijn personeel en/of door LEVERANCIER ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid dan wel opzet van VvA.


14.6

Indien VvA in de overeenkomst een boeteclausule hanteert, laat deze het recht van VvA tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding onverlet.

 

ARTIKEL 15.      ONTBINDING


VvA is bevoegd naar keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van schriftelijke kennisgeving aan LEVERANCIER (zonder dat VvA gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding en onverminderd haar eventuele verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en restitutie van de reeds betaalde koopprijs), in geval van:

 1. toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling op LEVERANCIER, surséance van betaling verleend of aangevraagd door LEVERANCIER of faillietverklaring van LEVERANCIER of een aanvraag daartoe;
 2. verkoop of beëindiging van de onderneming van LEVERANCIER;
 3. onder curatelestelling of onder bewindstelling van LEVERANCIER;
 4. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van LEVERANCIER of op objecten bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst;
 5. tekortschieten van LEVERANCIER in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst;
 6. beëindiging van de overeenkomst tussen VvA en haar opdrachtgever, voor zover de aan LEVERANCIER opgedragen werkzaamheden hier rechtstreeks betrekking op hebben.

ARTIKEL 16.    BOETEBEDING

 

Indien LEVERANCIER enige bepaling uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden overtreedt, verbeurt LEVERANCIER, ongeacht of de overtreding aan LEVERANCIER kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van VvA een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 2.500,00 voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van VvA, waaronder het recht van VvA om naast de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 17.      TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN


17.1

Op de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


17.2

Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.


17.3

De buitengerechtelijke kosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub c BW zullen ten aanzien van VvA worden vastgesteld op basis van de werkelijk door VvA gemaakte kosten, maar minimaal conform de staffel behorende bij de op 1 juni 2012 in werking getreden Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

 

ARTIKEL 18.      ALGEMENE BEPALINGEN


18.1

Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend.


18.2

VvA is gerechtigd om deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. LEVERANCIER stemt bij deze op voorhand uitdrukkelijk in met deze wijziging(en).


ALGEMENE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 19.      TOEPASSELIJKHEID, OPDRACHT EN PRIJZEN


19.1

Naast de hiervoor opgenomen bepalingen gelden de volgende bepalingen indien VvA optreedt als opdrachtgever en LEVERANCIER als opdrachtnemer in het kader van een overeenkomst van (onder)aanneming.


19.2

Voor zover de bepalingen van deze algemene onderaannemingsvoorwaarden strijdig zijn met bepalingen opgenomen in artikel 1 tot en met 17 van deze algemene inkoopvoorwaarden prevaleren de bepalingen van de algemene onderaannemingsvoorwaarden.


19.3

Opdrachten tot aanneming van werk worden altijd aangegaan onder het voorbehoud van doorgang van het werk, goedkeuring door opdrachtgever van VvA en de daadwerkelijke toepassing van de in de opdracht genoemde materialen dan wel de uitvoering van de in de opdracht genoemde werkwijzen.


19.4

De door LEVERANCIER opgegeven prijzen zijn vaste prijzen. Prijswijzigingen kunnen alleen worden doorgevoerd indien VvA hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Prijswijzigingen gebaseerd op het bestek worden niet aan VvA doorberekend indien hetgeen in de voorgaande zin van dit artikel geen toepassing heeft gevonden.


 

ARTIKEL 20.      UITVOERING, OPLEVERING EN TERMIJNEN


20.1

LEVERANCIER mag voor de uitvoering van de werkzaamheden geen derden inschakelen behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van VvA. Indien met toestemming van VvA één of meer derden worden ingeschakeld, dan draagt LEVERANCIER er zorg voor dat alle bepalingen uit de overeenkomst(en) alsmede uit deze algemene voorwaarden volledig ten gunste van VvA aan de betreffende derde(n) worden opgelegd.


20.2

LEVERANCIER draagt zorg voor de bij de opdracht te gebruiken hulpmiddelen. Indien door VvA aan LEVERANCIER zaken ter beschikking worden gesteld, kunnen de kosten hiervoor door VvA aan LEVERANCIER worden doorberekend. VvA is gerechtigd deze kosten in mindering te brengen op de door haar aan LEVERANCIER verschuldigde bedragen.


20.3

LEVERANCIER verplicht zich ertoe alle door of namens VvA gegeven opdrachten of orders en aanwijzingen uit te voeren. Indien de voortgang van het project dit vereist, is VvA gerechtigd wijzigingen in het tijdschema aan te brengen. De kosten die LEVERANCIER aantoonbaar en naar redelijkheid moet maken in verband met voornoemde wijzigingen komen uitsluitend voor rekening van VvA na voorafgaande schriftelijke toestemming van VvA. LEVERANCIER levert zijn werkzaamheden op op een door VvA aangegeven datum en volgens het tijdschema van VvA. De datum van oplevering zoals hier bedoeld dient aangemerkt te worden als fatale termijn. LEVERANCIER is aansprakelijk voor de aan LEVERANCIER toe te rekenen vertraging en de daaruit voortvloeiende schade alsmede voor de eventuele door de opdrachtgever van VvA aan VvA opgelegde boetes.


20.4

Oplevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden na schriftelijke bevestiging van goedkeuring door VvA en haar opdrachtgever. Tot dat moment blijft het risico bij LEVERANCIER. LEVERANCIER gaat na eventuele afkeuring van oplevering op eerste verzoek van VvA over tot herstel en vervanging van het afgekeurde, zonder recht op (vergoeding van) meerwerk en bijbetaling. VvA heeft in geval van afkeuring het recht betalingen op te schorten en het recht op schadevergoeding voor geleden schade.


20.5

LEVERANCIER is gedurende de overeengekomen garantietermijn (waarbij artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden van toepassing is als er geen andere termijn overeengekomen is) aansprakelijk voor de kwaliteit van zijn werk. Zijn onderhouds-, garantie- en aansprakelijkheidsverplichtingen eindigen tegelijk met voornoemde verplichtingen van VvA ten opzichte van haar opdrachtgever voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen is. Gedurende de onderhoudstermijn is LEVERANCIER gehouden op eerste verzoek en binnen een door VvA te bepalen termijn de geconstateerde gebreken te verhelpen.

 

ARTIKEL 21.      WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDERWERK


21.1

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of opdracht van VvA is LEVERANCIER niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen en/of meerwerk te verrichten.


21.2

LEVERANCIER voert alle wijzigingen in opdracht van VvA uit indien deze technisch mogelijk zijn. De gevolgen voor de oplevering en aanverwante zaken van de wijzigingen worden vooraf schriftelijk overeengekomen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, is VvA gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of opdracht aan een door VvA aan te wijzen derde te geven om de gewijzigde werkzaamheden uit te voeren, waarbij extra kosten daarvan voor rekening van LEVERANCIER komen.


21.3

LEVERANCIER is gehouden wijzigingen als gevolg van in het contract niet voorziene omstandigheden die uit haar aard tot de opdracht behoren uit te voeren zonder op enige aanvullende vergoeding of verrekening aanspraak te kunnen maken. Deze regeling vindt ook toepassing indien de wijziging het gevolg is van door of vanwege de overheid of nutsbedrijven gegeven aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.


21.4

Betaling vindt alleen plaats indien en voor zover de wijzigingen dan wel het meer- en minderwerk door de opdrachtgever van VvA schriftelijk zijn aanvaard en VvA de daarbij behorende betalingen van haar opdrachtgever heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 22.      BETALING


22.1

Betalingen van VvA aan LEVERANCIER vinden eerst plaats wanneer de (deel)oplevering door VvA en haar opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd.


22.2

Indien VvA voornemens is haar eindafrekening bij haar opdrachtgever in te dienen, stelt zij LEVERANCIER hiervan schriftelijk in kennis met het verzoek bij haar hetzelfde te doen. LEVERANCIER geeft binnen twee weken gehoor aan een dergelijk verzoek.

 

ARTIKEL 23.                    KETENAANSPRAKELIJKHEID


23.1

Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing indien de Wet Ketenaansprakelijkheid (artikelen 34 en 35 Invorderingswet 1990) op de overeenkomst van toepassing is.


23.2

LEVERANCIER verplicht zich jegens VvA om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen jegens zijn werknemers. Ook verplicht LEVERANCIER zich tot stipte afdracht van premies sociale verzekeringen alsmede loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, en toepasselijke cao en wet- en regelgeving stipt na te leven. LEVERANCIER  draagt ervoor zorg dat voor alle op het werk aanwezige arbeidskrachten wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen hieromtrent.


23.3

Onder de in dit artikel bedoelde verplichtingen van LEVERANCIER wordt in ieder geval verstaan:

 1. het door LEVERANCIER inrichten van zijn administratie conform de vigerende wettelijke eisen;
 2. het op verzoek verstrekken van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
 3. het op verzoek verstrekken van een kopie van de G-rekening-overeenkomst;
 4. het wekelijks verstrekken van een mandagenregister ten aanzien van het aan hem opgedragen werk om tot manurenverantwoording te kunnen komen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het verstrekken van de NAW-gegevens van alle door LEVERANCIER voor het werk ingeschakelde werknemers alsme­de een kopie van hun identiteitsbewijs. Indien er buitenlandse werknemers door LEVERANCIER worden ingeschakeld zal hij hiervan een Nederlands BSN-nummer verstrekken ingeval de desbetreffende werknemer in Nederland belastingplichtig is.

23.4

VvA heeft te allen tijde het recht de ter zake het werk verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting waar zij ingevolge de Invorderingswet 1990 hoofdelijk voor aansprakelijk is aan LEVERANCIER te betalen door betaling op diens geblokkeerde rekening in de zin van de wet (G-rekening).


23.5

In geval LEVERANCIER niet de mogelijkheid biedt om betalingen door VvA volgens artikel 22.4 te laten plaatsvinden, komt VvA nadrukkelijk het recht toe betaling op te schorten tot het moment waarop LEVERANCIER aan het voorgaande heeft voldaan.


23.6

Indien VvA redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat LEVERANCIER ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan loonheffingen en omzetbelasting  verschuldigd zal zijn dan hetgeen is overeengekomen, heeft VvA het recht dit bedrag eenzijdig te wijzigen.


23.7

LEVERANCIER is verplicht om VvA desgevraagd op ieder gewenst moment een verklaring betalingsgedrag van de belastingdienst van maximaal drie maanden oud te verstrekken waaruit blijkt dat LEVERANCIER aan zijn verplichtingen heeft voldaan.


23.8

Indien LEVERANCIER een derde bij de uitvoering van zijn verplichtingen betrekt, dienen de verplichtingen uit de wet - in het bijzonder de voorwaarden als bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid - strikt te worden nageleefd. Voor zover het niet naleven van deze voorwaarden resulteert in een aansprakelijkstelling van VvA door derden, vrijwaart LEVERANCIER VvA voor alle gevolgen hiervan.


23.9

LEVERANCIER vrijwaart VvA tegen iedere aanspraak van de Bedrijfsvereniging en de Belastingdienst ter zake van voor medewerkers verschuldigde premies, belasting en boetes.


ARTIKEL 24.      WETTEN, VOORSCHRIFTEN EN VERGUNNINGEN


24.1

LEVERANCIER verklaart bekend te zijn met alle door of vanwege de overheid gegeven voorschriften voor zover deze van toepassing zijn op de uitvoering van de overeenkomst tussen VvA en haar opdrachtgever en tussen VvA en LEVERANCIER.


24.2

LEVERANCIER zal alle door of vanwege de overheid gegeven voorschriften naleven en alle schade aan VvA en haar opdrachtgever vergoeden in geval van overtreding hiervan.


24.3

LEVERANCIER verklaart over voldoende kennis te beschikken om de werkzaamheden conform de wettelijke voorschriften uit te voeren, in het bijzonder maar niet uitsluitend met betrekking tot milieu- en veiligheidswetgeving.


24.4

LEVERANCIER verplicht zich tot het schoonhouden van het werkterrein en zal voor eigen rekening en risico zijn afvalstoffen en verpakkingsmaterialen verwijderen. Verder verplicht LEVERANCIER zich bij het onbeheerd achterlaten van het werkterrein om te zorgen voor voldoende beveiliging.

 

ARTIKEL 25.      VEILIGHEID


25.1

Alle werkzaamheden op het werkterrein worden uitgevoerd conform de normen en eisen die gelden voor VCA.


25.2

LEVERANCIER leeft alle met betrekking tot de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van toepassing zijnde relevante (milieu-, gezondheids-, en veiligheids-) wetgeving en andere voorschriften, instructies, en voorwaarden die verbonden zijn aan vergunningen of daarmee gelijk te stellen voorschriften die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden zijn verleend, na en zorgt ervoor dat onderaannemers, personeel en door hen ingeschakelde derden deze regelgeving eveneens naleven.


25.3

LEVERANCIER is verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, dat de daartoe benodigde middelen aanwezig zijn en dat alle bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokkenen adequaat zijn beschermd en geïnstrueerd. Waar meerdere organisaties tegelijkertijd op één locatie werkzaam zijn wordt onderling op doelmatige wijze samengewerkt ter waarborging van ieders veiligheid, gezondheid en welzijn. LEVERANCIER verleent VvA of een daartoe door VvA aangewezen vertegenwoordiger toegang tot alle plaatsen, installaties, materiaal, materieel, personeel en documentatie. Dit teneinde deze in staat te stellen zich ervan te verzekeren dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met alle relevante regelgeving en in geval van een incident of ongeval een onafhankelijk onderzoek in te stellen.


25.4

Ook als VvA het toezicht uitoefent blijft LEVERANCIER te allen tijde verantwoordelijk voor de volledige naleving van deze regelgeving en is LEVERANCIER aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het niet naleven daarvan.


25.5

VvA heeft bovendien het recht in te grijpen en de uitvoering onmiddellijk stil te leggen indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in strijd met veiligheids-, gezondheids-, welzijns- en milieuvoorschriften.

 

ARTIKEL 26.    SCHADE AAN OF VERLIES VAN ZAKEN


26.1

LEVERANCIER is aansprakelijk voor de zaken, hulpmiddelen en het materiaal dat door hem wordt gebruikt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.


26.2

VvA is nimmer aansprakelijk voor waardevermindering, verlies of diefstal van zaken die aan LEVERANCIER toebehoren.


ARTIKEL 27.      CONCURRENTIE- EN RELATIEBEDING

 

Het is LEVERANCIER niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VvA rechtstreeks werkzaamheden voor de opdrachtgever van VvA uit te voeren gedurende de periode dat de werkzaamheden plaatsvinden alsmede gedurende een periode van twee jaar na oplevering/afronding van de werkzaamheden.

 

ARTIKEL 28.      BEPALINGEN ZZP


28.1

LEVERANCIER dient te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Wet DBA of vervangende wet- en/of regelgeving die daarvoor in de plaats treedt.

 

28.2

VvA kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen als bedoeld in artikel 7:408 BW. LEVERANCIER kan de overeenkomst slechts opzeggen op grond van gewichtige redenen, indien het een overeenkomst betreft voor onbepaalde tijd en deze niet door volbrenging eindigt.


28.3

Indien LEVERANCIER zijn werkzaamheden niet kan uitoefenen wegens ziekte of door andere omstandigheden, wordt VvA hiervan terstond op de hoogte gesteld. LEVERANCIER draagt, met voorafgaande schriftelijke toestemming van VvA, zelf zorg voor vervanging.


28.4

Partijen verklaren dat zij uitdrukkelijk niet beogen om met elkaar een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW te sluiten en uitsluitend met elkaar wensen te werken op basis van een overeenkomst van opdracht. LEVERANCIER is volledig vrij ook voor derden werkzaam te zijn.


28.5

Wanneer LEVERANCIER werkzaamheden in onderaanneming uitvoert, wordt zijn taak in volledige onafhankelijkheid vervuld en bepaalt LEVERANCIER zelf onder welke omstandigheden hij zijn taak vervult. Desalniettemin staat het VvA vrij om ter zake van de opdracht aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 7:402 BW.


28.6

LEVERANCIER heeft ten behoeve van het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden een aansprakelijkheidsverzekering, ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering waarin VvA wordt gevrijwaard van enige schadeclaim en/of aansprakelijkheid.


28.7

In het geval VvA vanwege een tekortkoming van LEVERANCIER door een derde wordt aangesproken, zal het eigen risico dat VvA schuldig is aan haar verzekering ten laste van LEVERANCIER komen.